Transportstønad

bussSkulane får dekka transport når dei deltek på DKS-tilbod som ikkje er i gåavstand til skulen.

Skulane bestiller sjølve skyss til dei takstane som gjeld i skuletida, og vi ber om at rekninga blir sendt til oss. 

Hugs at transportselskapet må merkje fakturaen med namnet til skulen og kva DKS- tilbod refusjonskravet gjeld + dato.

Vår fakturaadresse er:

Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Løn- og rekneskapsavdelinga.

Askedalen 2         

6863 Leikanger